Verwijzers

De gemeente Zutphen heeft de sociale wijkteams van Perspectief Zutphen aangewezen als dé partij voor de uitvoering van sociaal werk. Het sociaal wijkteam biedt kosteloze ondersteuning bij vraagstukken op alle levensgebieden. Klanten kunnen bij ons terecht met vragen over en ondersteuning bij relatieproblematiek, opgroeien, leven met een beperking, schulden, eenzaamheid en andere problematiek. Voor ondersteuning van sociaal werk is geen verwijzing nodig. Toch worden klanten soms via een huisarts of een andere instantie aangemeld. Voor u als verwijzer kan daarom de volgende informatie van belang zijn. Bekijk ook het algemene filmpje: http://vimeo.com/86404562

Het sociaal wijkteam

De sociale wijkteams bestaan uit sociaal werkers van Perspectief Zutphen. Zij zijn breed georiënteerd en voor uiteenlopende kwesties benaderbaar. De sociaal werkers werken wijkgericht en zijn regelmatig op straat of in de buurt aanwezig. Het contact met de werkers is dan ook laagdrempelig en nabij.

De sociaal werkers zijn generalisten die kijken naar de totale levenssituatie van een klant. Zij zijn er voor alle bewoners van de gemeente Zutphen van 0 - 100 jaar.

Alle sociaal werkers hebben een extra persoonlijke deskundigheid, het diepteprofiel. Denk hierbij aan: ouderen, opgroeien en opvoeden, jongeren, schulden, licht verstandelijke beperking/autisme, verslaving, psychiatrie en informele zorg/mantelzorg. De sociaal werkers zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de ontwikkelingen in hun expertisegebied en hebben de opdracht om deze kennis blijvend te optimaliseren. Onderling dragen de sociaal werkers deze kennis aan elkaar over.

Het sociaal wijkteam is inzetbaar bij thema’s als: 

 • opvoeding
 • arbeid, werkstress, dubbele belasting, arbeidsongeschiktheid 
 • financiën, besteding, schulden
 • verwerking ziekte
 • echtscheiding
 • verwerking van ingrijpende gebeurtenissen, zoals sterfgeval, verlies werk, seksueel misbruik 
 • angsten, spanningen, depressiviteit, gebrek aan zelfvertrouwen 
 • seksualiteit
 • eenzaamheid
 • relatieproblemen met de partner, problemen tussen ouders en kinderen
 • relatieproblemen met anderen zoals familie of buren
 • huiselijk geweld 
 • discriminatie, cultuurverschillen 
 • groepsondersteuning

Beroepsvereniging en SKJ

De sociaal werkers zijn aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Sociaal Werk. Daarbij zijn de werkers aangemeld bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) waardoor zij gekwalificeerd zijn om gezinnen in de wijk te ondersteunen.

Wat doet een sociaal wijkteam?

Sociaal werkers bieden ondersteuning bij vragen op alle levensgebieden, bijvoorbeeld bij psychosociale en opvoedkundige vraagstukken, relationele en materiële kwesties of bij een combinatie daarvan.
De duur van de ondersteuning is afhankelijk van de vraag. Kort waar mogelijk en langer waar nodig.
Ook groepen kunnen een beroep doen op ondersteuning van sociaal werk om hun initiatief van de grond te krijgen. Denk hierbij aan het creëren van een ontmoetingsplek of het gezamenlijk aanpakken van een sociaal vraagstuk in de buurt.

Manier van werken

Doordat het team wijkgericht werkt, weten zij wat er in de buurt leeft en hebben zij korte lijnen met bijvoorbeeld de basisscholen, de wijkagent, Het Plein en woonbedrijven etc. De sociaal werker werkt vanuit het principe: regie bij de klant. De klant is de hoofdregisseur en zet zijn eigen kracht en mogelijkheden in. Waar mogelijk betrekt de klant zijn eigen netwerk, familieleden c.q. direct fysieke omgeving, bij het zoeken naar een (structurele) oplossing van de hulpvraag. Er is een transparante uitwisseling van informatie tussen professionals en de klant.

Waar een oplossing op deze manier niet mogelijk is, zal de klant samen met de sociaal werker zoeken naar andere mogelijkheden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tweedelijns voorzieningen. Onze manier van werken is gebaseerd op de methode 'Sociale Netwerk Strategieën' (SoNeStra), waarbij de klant nadrukkelijk verantwoordelijk blijft voor de oplossingsrichting en te nemen acties.

Terugkoppeling en overleg

Onze sociale wijkteams streven naar een open, transparante samenwerking met zowel de klant als de verwijzer. De verwijzer blijft altijd onderdeel van het netwerk van de klant. De terugkoppeling en wijze van overleg gebeurt conform gezamenlijk gemaakte afspraken. 

Contact opnemen

U kunt bellen met de bereikbaarheidsdienst van het sociaal werk op werkdagen van 9.00 tot 13.30 uur.

T. 0575 - 519 613, toets 0 in het keuzemenu. U wordt dan direct verbonden met een sociaal werker.

Na aanmelding van een klant duurt het maximaal 10 werkdagen tot het eerste contact met deze klant gelegd wordt.