Privacyverklaring (EU)

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Perspectief Zutphen van alle personen met wie we contact hebben (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van onze dienstverlening. Om je goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Perspectief Zutphen jouw persoonsgegevens. Perspectief Zutphen acht een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens van groot belang. Jouw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Je kunt erop rekenen dat jouw gegevens bij Perspectief Zutphen veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft Perspectief Zutphen een Privacyverklaring?

We hebben in deze Privacyverklaring voor jou op een rijtje gezet hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Je kunt in deze Privacyverklaring lezen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, voor welke doeleinden, wie jouw gegevens mag inzien, hoe wij jouw gegevens bewaren, aan wie wij jouw gegevens doorgeven en welke invloed je daarop zelf kunt uitoefenen. Jouw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat ben jij. Bij persoonsgegevens kun je denken aan: jouw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en dergelijke. Dit soort gegevens verkrijgen wij van jou als je bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Op het moment dat jouw persoonsgegevens door jezelf of door een derde met Perspectief Zutphen worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derden.

Van wie verwerkt Perspectief Zutphen persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Dit zijn onder meer klanten van het Sociaal Werk en Buurtservice van Perspectief Zutphen. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners en medewerkers en vrijwilligers van Perspectief Zutphen. Naast persoonlijk contact zullen er ook contacten zijn tussen jou en Perspectief Zutphen via telefoongesprekken (gesprekken worden nooit voor trainingsdoeleinden opgenomen), formulieren, e-mail, WhatsApp of brieven. Persoonsgegevens die jij daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening. Bijvoorbeeld om jouw vragen te beantwoorden, maar bijvoorbeeld ook om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Waarvoor gebruikt Perspectief Zutphen jouw persoonsgegevens?

Perspectief Zutphen verwerkt jouw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van onderstaande activiteiten. Perspectief Zutphen is er voor alle inwoners van de gemeente Zutphen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben. Onze aanpak is erop gericht dat de klant, samen met het netwerk, zo snel mogelijk op eigen kracht verder kan. Dit kan door ondersteuning vanuit het Sociaal Werk, door inzet van vrijwilligers of Buurtservice. Om dit te kunnen doen moeten wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij passend bij het doel van de gegevensverwerking, waarbij niet meer informatie wordt vastgelegd dan noodzakelijk en wettelijk toegestaan.

Grondslag:

Perspectief Zutphen mag enkel persoonsgegevens van jou verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn:

  • jouw toestemming;
  • de verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • de verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
  • de verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor jouw gezondheid;
  • de verwerking van jouw gegevens is gerechtvaardigd met het oog op het belang van Perspectief Zutphen, waarbij jouw belang niet prevaleert, maar wel meegewogen wordt.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is, de veiligheid van jou of mensen in jouw omgeving in het geding is, of wanneer jij ons hiervoor jouw toestemming hebt gegeven. Perspectief Zutphen kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij (vermoeden van) fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend Perspectief Zutphen haar medewerking. Perspectief Zutphen zal jouw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie.

Hoe verwerkt Perspectief Zutphen jouw gegevens?

Veilig

Om jouw privacy en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen, treft Perspectief Zutphen passende technische en organisatorische maatregelen. Zo sluiten we onder meer verwerkersovereenkomsten met onze verwerkers, we maken intern beleid en hebben goed geïnformeerde medewerkers. We houden ons register van verwerkingen goed bij en houden privacy en het voldoen aan de AVG voortdurend hoog op onze agenda. Binnen het sociaal domein van Zutphen worden afspraken gemaakt over welke gegevens onder welke voorwaarden en met wie gedeeld kunnen worden. Ook nemen we adequate beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Perspectief Zutphen niet iedereen toegang heeft tot jouw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat jouw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Perspectief Zutphen is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt eveneens voor derden die door Perspectief Zutphen zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in jouw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Perspectief Zutphen bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Wat zijn jouw rechten?

Wanneer Perspectief Zutphen persoonsgegevens van jou verwerkt, heb je volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Jouw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Inzage in jouw gegevens

Ben je klant van Perspectief Zutphen en wil je zien welke persoonsgegevens van jou bij ons bekend zijn? Dan kun je gebruikmaken van jouw ‘Recht van inzage’. We verzoeken je wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens je graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om gegevens te rectificeren als jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heb je het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als jouw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt. Wij zullen de derde(n) die jouw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op het wissen van jouw gegevens

Daarnaast heb je het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer jouw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, je bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer jouw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we (wettelijk) verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van jou te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heb je recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien je de juistheid van de gegevens betwist, indien je van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens door Perspectief Zutphen onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van jouw persoonsgegevens door Perspectief Zutphen kun je bezwaar maken indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer je niet wilt dat wij jouw persoonsgegevens gebruiken om je persoonlijke aanbiedingen te doen.

Hoe kun je jouw rechten uitoefenen?

Als je gebruik wenst te maken van jouw rechten, kun je te allen tijde contact opnemen met afdeling HR, voor overleg. Voor een officieel verzoek kun je een mail sturen naar info@perspectiefzutphen.nl of een brief sturen naar (postzegel niet nodig):

Perspectief Zutphen
Antwoordnummer 276
7200 VB Zutphen
t.n.v. afdeling HR

Stuur de brief of mail voorzien van jouw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand inhoudelijk op jouw verzoek. Wij vragen je jezelf te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer je ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.