05 jan 2015
Wie zaait, mag oogsten

Zes stellingen
Van alle groepen zijn verslagen gemaakt. Hieronder zijn per stelling een of meerdere interessante punten uitgelicht. Als u interesse heeft in meer informatie, laat het ons weten! Dat kan via i.tenhove@perspectiefzutphen.nl

 

Stelling 1 over Verbinding
Dit thema viel uiteen in meerdere stellingen. Bijvoorbeeld: ‘Een verbinding heeft altijd een zwakke schakel’ of ‘Er zijn allerlei verschillende soorten van verbinding, maar er is altijd sprake van emotionele betrokkenheid met elkaar!’ 

Wat verstaan de deelnemers onder verbinding?

 WordItOut word cloud 633607

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast zijn er interessante conclusies getrokken over het heden en de toekomst. Het leverde o.a. een nieuwe suggestie op voor het woord vrijwilliger: de pro deo professional! 

Stelling 2 over  Mensen met een verhaal
‘Zolang mensen hun problematiek niet hebben opgelost mogen ze geen vrijwilligerswerk doen’

Een van de opmerkingen hierbij was: “Dan kan niemand meer werken, want iedereen heeft op bepaalde momenten problemen in zijn/haar leven.” Er waren ook mooie suggesties over wat beter kan in de toekomst. Bijvoorbeeld: een maatje/buddy aanwijzen waarop iemand in een kwetsbare situatie kan terugvallen. Of ‘Blijf in dialoog met elkaar’ en ‘biedt duidelijkheid over de inhoud, verantwoordelijkheden en profiel van de vrijwilliger’.

 

Stelling 3 over het onderzoek in de wijk Waterkwartier
Deze viel uiteen in twee stellingen:

  1. Wijkbewoners zijn zelf (eind)verantwoordelijk voor sociale initiatieven in een wijkcentrum

  2. Als er meer initiatieven voor jongeren in de wijken moeten komen, dan moeten jongeren zelf het initiatief nemen door met ideeën te komen

Er is gekeken naar de huidige situatie, de situatie over 6 maand als er niets verandert en de gewenste situatie over 6 maand (drieluik). Hier noemen we alleen de laatste situatie: “Het is belangrijk dat de jongeren een eigen ruimte krijgen waar ze zich kunnen vermaken. Dit moet wel in samenspraak met de jongeren. Er moet samenwerking komen tussen de wijken en tussen de jongeren. Ze moeten zelf aan kunnen geven wat ze willen en waar ze behoefte aan hebben. Er moeten volgens de deelnemers dus ook enquêtes gehouden worden onder jongeren. Op die manier krijg je beter de wensen en behoeften van de jongeren in kaart.”

Foto 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stelling 4 over verantwoordelijkheid

Hierin waren 3 stellingen die gaan over de verantwoordelijkheid bij vrijwilligers en beroepskrachten. Belangrijk punt hierbij is dat de mate van verantwoordelijkheid verschilt per groep vrijwilligers, maar dat veel vrijwilligers zich enorm betrokken voelen en uit zichzelf verantwoordelijkheid voelen voor hun werk. Duidelijke afspraken over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn essentieel.

 

Stelling 5 over wederkerigheid

‘Iemand die ondersteuning vraagt, moet ook bereik zijn om iets terug te doen’, was de stelling van deze groep. Ook deze stelling leverde veel stof tot discussies op. Vooral het woord ‘moet’ in de stelling prikkelde de deelnemers. Zij waren van mening dat het niet een voorwaarde mag zijn als iemand om ondersteuning vraagt.

 

Stelling 6 over signalering

‘Signaleren behoort tot de taak van professionals en vrijwilligers en zij zijn verplicht signalen te melden.’

Ook deze stelling leidde tot boeiende en waardevolle inzichten. Een van de reacties was dat vrijwilligers ook een signaleringsfunctie hebben en dus verantwoordelijkheid dragen om zaken waar te nemen en daarop actie te ondernemen. De beroepskracht draagt verantwoordelijkheid voor de ingezette vrijwilliger en het proces. En is altijd eindverantwoordelijk voor het traject van een klant.

 

 De middag werd afgesloten met de hele groep.