07 sep 2018
Bezuinigingsvoorstellen gemeente

Vanochtend zijn de concrete bezuinigingsvoorstellen van het college voor het sociaal domein openbaar gemaakt. Deze voorstellen raken ook onze organisatie. Op donderdag 13 september zal de gemeenteraad in gesprek gaan over de voorstellen. De besluitvorming wordt in oktober verwacht. Onderstaand kunt u onze officiële verklaring teruglezen zoals wij deze ook aan de gemeenteraad hebben verzonden.

 

“Stichting Perspectief Zutphen is een laagdrempelige sociale basisvoorziening in de gemeente Zutphen. We ondersteunen inwoners in een kwetsbare situatie via Sociale Wijkteams, Buurtservice en de Vrijwilligerscentrale. Op deze ondersteuning wordt vanaf 2020 meer dan 10% gekort, zo is het voorstel van het college.

 

Wij snappen dat er maatregelen nodig zijn en willen daar vanzelfsprekend in meedenken en aan meewerken. Een belangrijke bezuinigingsrichting is het realiseren van een duurzame verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar het voorveld. Dat wil zeggen meer oplossen vanuit eigen kracht, het netwerk en algemene oplossingen. Juist daar heeft Perspectief een cruciale rol in. Bijvoorbeeld door het voorkomen van escalatie van problematiek, vroegsignalering, het ondersteunen van inwoners bij het vinden van oplossingen in het eigen netwerk en het voorkomen van een beroep doen op duur maatwerk. In het voorveld liggen veel kansen om bezuinigingen op duurdere zorg te realiseren. In het voorveld zou juist meer geïnvesteerd moeten worden om deze bezuinigingskansen op duurdere zorg daadwerkelijk te realiseren.

 

Een bezuiniging bij Perspectief staat daarom haaks op de gemeentelijke verwachtingen van het voorveld, waar wij als sociale basisvoorziening een belangrijke rol in vervullen. Meer verwachten en tegelijkertijd bezuinigen gaat logischerwijs niet samen.

 

Perspectief laat jaarlijks effectonderzoeken uitvoeren door externe partijen. Uit de maatschappelijke kosten/baten analyse van 2017 blijkt dat elke euro die geïnvesteerd wordt in de sociale wijkteams 20% kostenbesparing oplevert. Uit de Effectencalculator, waarbij op casusniveau wordt gemeten, lopen de besparingen per casus flink op.

Perspectief heeft inhoudelijk en financieel een vierjarige overeenkomst afgesloten met de gemeente Zutphen tot en met 2020. Door vanaf 2020 bijna 3,5 ton te bezuinigen op Perspectief kunnen wij de afgesproken opgaves niet langer waarmaken.

 

Wij verzoeken de Raad met klem om niet in te stemmen met de voorgestelde bezuinigingen op Perspectief.”

 

Vanzelfsprekend staan wij open voor persvragen. U kunt onze communicatieadviseur, mevrouw Ten Hove, bereiken via telefoonnummer 0575 596 221.