01 mei 2015
Verbinding wijkverpleging en sociale wijkteams

 

Zorgverzekeraar Achmea stelt budget beschikbaar om wijkverpleging in Zutphen te verbinden met het sociale domein. Op vrijdag 1 mei hebben zorgaanbieders Sensire en Sutfene, welzijnsorganisatie Perspectief Zutphen en de gemeente Zutphen hun handtekening gezet onder de samenwerking.

Onder wijkverpleging s1 vallen activiteiten die niet direct zijn te koppelen aan een individueel zorgtraject van een patiënt. Kenmerkend aan s1 is dat het gaat om activiteiten die het medische en sociale domein verbinden. De extra wijkverpleegkundigen kunnen laagdrempelig in gesprek gaan over wat nodig is aan zorg en hulp, daarnaar verwijzen en verbindingen leggen met de sociaal werkers in de wijk. Kwetsbare of zieke bewoners hebben immers vaak meerdere met elkaar samenhangende problemen zoals armoede, sociaal isolement en een zwakke gezondheid.

De afspraken die nu zijn vastgelegd tussen de vier partijen geven richting en concrete handvaten voor de wijkverpleegkundigen en de sociale wijkteams om er samen invulling aan te geven. De werkwijze wordt in elke wijk van de gemeente Zutphen ingevoerd. In Noordveen en Waterkwartier vindt monitoring van resultaten plaats. De focus ligt op kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mantelzorgers.  Dit sluit inzet voor overige doelgroepen niet uit.

 

Ondertekening contract wijkverpleegkundigen en Perspectief