Jaarverslag 2016

Onderstaand vindt u de links naar ons digitale jaarverslag en de beknopte jaarrekening

Jaarverslag 2016 Perspectief Zutphen

Jaarrekening 2016 

ESF-project resultaatbeschrijving

Doelstelling / op te leveren resultaat

De volgende ontwikkeling in de functie van sociaal werk is gewenst:

  1. functiedifferentiatie binnen sociaal werk naar 3 niveau's: junior, medior, senior
  2. ontwikkelen en toekennen van diepteprofielen (naast de eigen generalistische kennis)
  3. kwaliteitsborging intern en naar buiten door registratie van alle sociaal werkers bij het registerplein
  4. R&O-cyclus
  5. invoeren van (meewerkende) teamleiders
  6. beleidsbepaling van 1 t/m 5 met borging ervan in functiebeschrijvingen, competentieprofielen (en scans), opleidingsplan / lerende organisatie en loongebouw

 

Globale beschrijving resultaat

Om de kwaliteit op de werkvloer nog beter te waarborgen, zijn in september 2015 bestaande wijkcoaches en coördinatoren meewerkend teamleiders geworden zowel bij het sociaal werk als bij peuterwerk, Buurtservice en facilitaire dienst. Deze teamleiders hebben een opleiding gevolgd passend bij hun nieuwe functie. Deze aansturing dichter op de werkvloer betekent een betere sturing en borging van de kwaliteit. Bij het sociaal werk is een nieuwe functieverdeling toegepast. Er is verschil gemaakt tussen junior sociaal werkers, sociaal werkers en senior sociaal werkers, zodat de expertise die er is nog beter aansluit bij de zwaarte van de vraag van de klant. Voor zowel de verschillende teamleiders als voor de sociaal wekrers op drie niveaus zijn nieuwe functie-omschrijvignen opgesteld en is er beleid ontwikkeld voor de verticale doorstroming.

Om specialisatische kennis te borgen, heeft elke generalistische sociaal werker een eigen diepteprofiel, waarop hij zijn kennis bijhoudt. Enkele diepteprofielen zijn: schulden, psychiatrie, ouderen/mantelzorg en jeugd. Hierdoor is kennis over specifieke onderwerpen geborgd en deze kennis wordt binnen de sociale wijkteams gedeeld. Elke sociaal werker is ingeschreven bij het beroepsregister voor sociaal agogen en heeft een vooraanmelding gedaan bij het SKJ, waarin het professioneel handelen van werkers is vastgelegd. Deze beroepsregisters waarborgen de kennis van de werkers door een verplicht puntensysteem op het gebied van het diepteprofiel van de sociaal werker en kennen hun eigen tuchtraad.

In 2015 is er veelvuldig ingezet op de kwaliteit van professionals. Binnen het sociaal werk is er ingezet op individuele scholing op het gebied van de diepteprofielen, teamcoaching op het gebruik van SoNeStra, en zijn alle sociaal werkers getraind in het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook zijn twee sociaal werkers gestart met de coach/trainersopleiding van SoNeStra, zodat continuiteit van SoNeStra breder in de organisatie geborgd wordt.

Om het leren en ontwikkelen binnen de wijkteams te stimuleren en om een open feedback cultuur te creëren, is er een nieuwe vorm voor functioneringsgesprekken ontwikkeld. Ook is er een systeem van leren ontwikkeld voor de verschillende groepen sociaal werkers met hetzelfde diepteprofiel.

De doelstellingen / het op te leveren resultaat zijn allemaal behaald en/of in de afrondende fase; de verdere uitwerking vindt nu in de praktijk plaats.