Privacystatement

Perspectief Zutphen

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Perspectief Zutphen van alle personen met wie we contact hebben (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van onze dienstverlening.

Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Perspectief Zutphen uw persoonsgegevens. Perspectief Zutphen acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Perspectief Zutphen veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

 

Waarom heeft Perspectief Zutphen een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en dergelijke. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Perspectief Zutphen worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derden.

 

Van wie verwerkt Perspectief Zutphen persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Dit zijn onder meer klanten van het Sociaal Werk, de Vrijwilligerscentrale en Buurtservice van Perspectief Zutphen. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners en medewerkers en vrijwilligers van Perspectief Zutphen.

Naast persoonlijk contact zullen er ook contacten zijn tussen u en Perspectief Zutphen via telefoongesprekken (gesprekken worden nooit voor trainingsdoeleinden opgenomen), formulieren, e-mail, WhatsApp of brieven. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, maar bijvoorbeeld ook om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

 

Waarvoor gebruikt Perspectief Zutphen uw persoonsgegevens?

Perspectief Zutphen verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren onderstaande activiteiten

Perspectief Zutphen is er voor alle inwoners van de gemeente Zutphen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben. Onze aanpak is erop gericht dat de klant, samen met het netwerk, zo snel mogelijk op eigen kracht verder kan. Dit kan door ondersteuning vanuit het Sociaal Werk, door inzet van vrijwilligers vanuit de Vrijwilligerscentrale of Buurtservice. Om dit te kunnen doen moeten wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij passend bij het doel van de gegevensverwerking, waarbij niet meer informatie wordt vastgelegd dan noodzakelijk en wettelijk toegestaan!

Grondslag:

Perspectief Zutphen mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

  • uw toestemming;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid;
  • de verwerking van uw gegevens is gerechtvaardigd met het oog op het belang van Perspectief Zutphen, waarbij uw belang niet prevaleert, maar wel meegewogen wordt.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is, de veiligheid van u of mensen in uw omgeving in het geding is, of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Perspectief Zutphen kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij (vermoeden van) fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend Perspectief Zutphen haar medewerking.

Perspectief Zutphen zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie.

 

Hoe verwerkt Perspectief Zutphen uw gegevens?

Veilig

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Perspectief Zutphen passende technische en organisatorische maatregelen. Zo sluiten we onder meer verwerkersovereenkomsten met onze verwerkers, we maken intern beleid en hebben goed geïnformeerde medewerkers. We houden ons register van verwerkingen goed bij en houden privacy en het voldoen aan de AVG voortdurend hoog op onze agenda. Binnen het sociaal domein van Zutphen worden afspraken gemaakt over welke gegevens onder welke voorwaarden en met wie gedeeld kunnen worden. Ook nemen we adequate beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Perspectief Zutphen niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Perspectief Zutphen is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt eveneens voor derden die door Perspectief Zutphen zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Perspectief Zutphen bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer Perspectief Zutphen persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

 

Inzage in uw gegevens

Bent u klant van Perspectief Zutphen en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op het wissen van uw gegevens

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we (wettelijk) verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Perspectief Zutphen onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Perspectief Zutphen kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact opnemen met Arwen Wegman, telefoonnummer  0575 596 230 voor overleg. Voor een officieel verzoek kunt u een mail sturen naar a.wegman@perspectiefzutphen.nl of door een brief te sturen naar (postzegel niet nodig):

Perspectief Zutphen

Antwoordnummer 276

7200 VB Zutphen

t.n.v. Arwen Wegman

Stuur de brief of mail voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer.

Wij reageren binnen één maand inhoudelijk op uw verzoek.

 

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

 

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag

0900-2001201

 

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit conform de wet datalek melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

 

Over dit privacy statement

Perspectief Zutphen kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 24 mei 2018.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op.